תסקירים סביבתיים

תסקיר השפעה על הסביבה: Environmental Comulative Impact Assessment Synopsis

תסקיר השפעה על הסביבה הוא חלק מפעילות מערכת התכנון והבנייה ומטרתו לשלב היבטים סביבתיים בהליך קבלת ההחלטות במוסדות התכנון והבנייה.

באמצעות הליך התסקיר ניתן לבחון חלופות מיקום, חלופות לתכנון הפרויקט המוצע וקביעת אמצעים למניעת מפגעים וסיכונים וטיפול בפגיעה נופית. כמו כן, ניתן לחייב הקמת תשתיות סביבתיות לצורך הפרויקט (מתקני טיפול בביוב).

טיפול בהצעת פיתוח באמצעות תסקיר מאפשר ליזם לתת מענה לדרישות הסביבתיות ולהקטין את הסיכוי לעיכובים כתוצאה מהתנגדויות. הסדרת הפעילות מתבצעת בהתאם לתקנות התכנון והבנייה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשס"ג-2003.

עריכת התסקיר מבוצעת על ידי היזם, ולנקודה זו מופנית רוב הביקורת כלפי מערכת התסקירים. התסקיר נערך על פי הנחיות שמספק המשרד להגנת הסביבה ונבדק לאחר מכן על ידו.

מומחי החברה לקיימות בתחומים של בנייה ואדריכלות ירוקה, יסייעו בידי ארגונך בהכנת תסקיר השפעה על הסביבה הטומן בחובו את כל ההיבטים והעתודות התכנוניות בכדי שלמבנה תהיה השפעה פחותה כמה שניתן על הסביבה בנושאים של פליטת מזהמים לאוויר, שפכים לקרקע ולמי התהום, קרינה, פגיעה בזכויות שמש וצל, וכל פגיעה אקולוגית שיכולה להיווצר במבנה ללא בחינת ההשפעות של תסקיר השפעה על הסביבה מקיף ומקצועי.
 
 


- יצירת קשר -טלפון: 072-3380656


- החברה לקיימות -

איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ

דוא"ל: eyran@kayamut.co.il
 
  |  

- יצירת קשר -