מידע סביבתי

האם אתם עומדים בתקנות חופש המידע הסביבתי - העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור התשס"ט?

תקנות חופש המידע הסביבתי קובעות כי, על הרשויות במדינת ישראל להעמיד לרשות כלל הציבור את כל המידע הסביבתי הקיים ברשותה. האינפורמציה תימסר  ללא בקשה מוקדמת וללא תשלום, כלומר המידע צריך להיות נגיש ונהיר לכלל התושבים "בדחיפה" וייזום על ידי הרשות, וזאת בשונה מחוק חופש המידע, המסדיר אספקת מידע ב"משיכה".

איזה מידע מחוייבת הרשות להציג לציבור: הרשויות בארץ מחויבות להציג לתושביהן באמצעות האינטרנט מידע סביבתי הכולל נתונים ומדדים סביבתיים חשובים כגון רעש, חומרים, ריח או קרינה, הנפלטים בתחומי הרשות ועל חריגות בפליטות. כמו כן, הרשויות מחויבוות לפרסם מידע על מדדי זיהום אוויר, אירועי חומרים מסוכנים, מטרדי רעש, מדידות של עוצמת קרינה אלקטרו-מגנטית מאנטנות סלולריות, כמות הבוצה ואיכותה המסולקת ממתקני טיפול בשפכים ועוד.
 
 


- יצירת קשר -טלפון: 072-3380656


- החברה לקיימות -

איגוד משאבי ידע של מומחים ויועצים לאיכות הסביבה בע"מ

דוא"ל: eyran@kayamut.co.il
 
  |  

- יצירת קשר -